De toelating van leerlingen tot het reguliere onderwijs op onze scholen mag niet afhankelijk zijn van financiële bijdragen van ouders/verzorgers. Alle in dit kader gevraagde geldelijke bijdragen zijn voor de ouders/verzorgers vrijwillig.

Ouders/verzorgers kunnen keuzes maken voor wat betreft de aangeboden voorzieningen, diensten, producten en activiteiten zonder dat de leerling geschaad wordt bij het volgen van het reguliere onderwijs in zijn opleiding.

De betalingen van de ouderbijdrage worden bij HPC Zetten verricht via het systeem ‘Schoolloket’. Ouders en verzorgers ontvangen hiervoor tijdig de inloggegevens met bijbehorende instructies per email.

Kosten voor voorzieningen

Bij de overige schoolkosten onderscheiden we kosten voor voorzieningen en kosten voor activiteiten. Onder de kosten voor voorzieningen vallen:

Kosten voor kluishuur
Voor elke leerling is een kluisje beschikbaar om daarin persoonlijke spullen veilig te kunnen opbergen. Nieuwe leerlingen dienen eenmalig een borgbedrag te betalen voor het kluisje en de ter beschikking gestelde sleutel. Als ouders/verzorgers geen gebruik wensen te maken van een kluisje, kunnen zij dit per e-mail doorgeven via administratie@hpcnet.nl.

Kosten voor algemene voorzieningen in de school
De school wil de leerlingen meer bieden dan datgene waartoe de financiële middelen, toegekend door de overheid, de mogelijkheid bieden. Om deze activiteiten en voorzieningen goed te kunnen realiseren vraagt het HPC aan de ouders/verzorgers een bijdrage van € 37,50 per leerling.

Kosten voor activiteiten

Naast bovenstaande algemene ouderbijdrage is er nog een activiteitenbijdrage. Hieronder vallen de kosten van excursies en buitenlesactiviteiten. De school kiest er soms voor een activiteit te organiseren die niet binnen de lessen kan plaatsvinden. De school ontvangt van het ministerie geen extra gelden voor de extra kosten die aan deze activiteiten zijn verbonden en moet daarom een beroep doen op de ouders/verzorgers. De te organiseren activiteiten dienen een onderwijskundig en/of pedagogisch doel en om die reden vinden we het belangrijk dat onze leerlingen daaraan deelnemen. De kosten voor deze afdelingsactiviteiten en excursies bedragen per schooljaar € 65,- per leerling.

Als ouders/verzorgers de activiteitenbijdrage (deels) niet wensen te betalen, kunnen zij dit via een e-mail naar administratie@hpcnet.nl aangeven. Hun zoon/dochter neemt dan niet deel aan enkele van de activiteiten en excursies die uit de bijdrage worden betaald. Tijdens de activiteiten/excursies wordt hun een vervangende activiteit op school aangeboden.

Over de hoogte en de besteding van de activiteitenbijdrage wordt jaarlijks instemming gevraagd van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Na afloop van het schooljaar vindt in de MR een verantwoording plaats van besteding van de binnengekomen gelden.

Schoolloket

Betaling van de verschillende bijdragen voor school vindt plaats via het digitale betalingssysteem Schoolloket. Na aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen ouders/verzorgers een uitnodiging – inclusief uitleg en informatie – waarmee zij kunnen inloggen op Schoolloket. Klik hier voor de veel gestelde vragen.

Tegemoetkoming schoolkosten voor ouders met kinderen tot 18 jaar

Mocht uw kind in het bezit zijn van een Gelrepas, aan te vragen bij de gemeente, dan ontvangen wij hiervan graag een kopie of foto. U kunt deze mailen naar administratie@hpcnet.nl. Of sturen naar Bestuursbureau SgOMB, T.a.v. mw. M. Houterman, postbus 19, 6680 AA Bemmel. 

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen die opgroeien in een gezin met een inkomen op bijstandsniveau. Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn de schoolkosten voor uw kind te betalen, dan kunt u mogelijk terecht bij Stichting Leergeld. Deze stichting ondersteunt ouders door een deel van de schoolkosten te betalen. Meer informatie is te vinden op www.leergeld.nl.

Sociaal Fonds

Alle scholen binnen de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe (SgOMB)kennen een beperkt sociaal fonds. In dit fonds is ook een kwijtscheldingsregeling opgenomen. Ouders waarvan het gezinsinkomen maximaal 130% van het wettelijk minimum bedraagt, kunnen een beroep doen op dit fonds voor een tegemoetkoming in of kwijtschelding van de kosten (voor zover ze onderwijskundig gerelateerd zijn) van de afdelingsactiviteiten, excursies en de algemene ouderbijdrage. U kunt bij ons alleen in aanmerking komen voor het sociaal fonds als het bij de Gemeente of Stichting leergeld niet lukt. U dient dan ook een afwijzing van deze instanties te kunnen overleggen.
Informatie over het sociaal fonds is verkrijgbaar via de afdeling financiële zaken van het Bestuursbureau van SgOMB. KLIK HIER voor meer informatie.