De toelating van leerlingen tot het reguliere onderwijs op onze scholen mag niet afhankelijk zijn van financiële bijdragen van ouders/verzorgers. Alle in dit kader gevraagde geldelijke bijdragen zijn voor de ouders/verzorgers vrijwillig.

Ouders/verzorgers kunnen keuzes maken voor wat betreft de aangeboden voorzieningen, diensten, producten en activiteiten zonder dat de leerling geschaad wordt bij het volgen van het reguliere onderwijs in zijn opleiding. Het niet (kunnen) betalen van de vrijwillige bijdragen is nooit een reden om leerlingen uit te sluiten van activiteiten!

De betalingen van de ouderbijdrage worden bij HPC Zetten verricht via het systeem ‘Schoolloket’. Ouders en verzorgers ontvangen hiervoor tijdig de inloggegevens met bijbehorende instructies per e-mail.

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar voor onze school zeer belangrijk. Zonder de financiële hulp van ouders/verzorgers kunnen we de activiteiten die buiten het reguliere programma vallen niet organiseren. Uiteraard proberen wij de kosten ervan zo laag mogelijk te houden.

Voorzieningen

  • Bijdrage voor afdelingsactiviteiten en excursies (bedrag wisselend)
  • Algemene ouderbijdrage* €32,50,-

*Dit bedrag is opgebouwd uit bijdragen voor o.a. ICT, de leerling- en oudervereniging, het sociaal fonds, culturele activiteiten en correspondentie-/informatiekosten.

Meer informatie is de vinden in de schoolgids.

Kosten voor activiteiten

Naast bovenstaande algemene ouderbijdrage is er nog een activiteitenbijdrage. Hieronder vallen de kosten van excursies en buitenlesactiviteiten. De school kiest er soms voor een activiteit te organiseren die niet binnen de lessen kan plaatsvinden. De school ontvangt van het ministerie geen extra gelden voor de extra kosten die aan deze activiteiten zijn verbonden en moet daarom een beroep doen op de ouders/verzorgers. De te organiseren activiteiten dienen een onderwijskundig en/of pedagogisch doel en om die reden vinden we het belangrijk dat onze leerlingen daaraan deelnemen. De kosten voor deze afdelingsactiviteiten en excursies bedragen per schooljaar € 65,- per leerling.

Als ouders/verzorgers de activiteitenbijdrage (deels) niet wensen te betalen, kunnen zij dit via een e-mail naar administratie@hpcnet.nl aangeven.

Over de hoogte en de besteding van de activiteitenbijdrage wordt jaarlijks instemming gevraagd van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Na afloop van het schooljaar vindt in de MR een verantwoording plaats van besteding van de binnengekomen gelden.

Schoolloket

Betaling van de verschillende bijdragen voor school vindt plaats via het digitale betalingssysteem Schoolloket. Na aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen ouders/verzorgers een uitnodiging – inclusief uitleg en informatie – waarmee zij kunnen inloggen op Schoolloket. Klik hier voor de veel gestelde vragen.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen die opgroeien in een gezin met een inkomen op bijstandsniveau. Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn de schoolkosten voor uw kind te betalen, dan kunt u mogelijk terecht bij Stichting Leergeld. Deze stichting ondersteunt ouders door een deel van de schoolkosten te betalen. Meer informatie is te vinden op www.leergeld.nl.