Iedere afdeling van het HPC heeft een eigen klankbordgroep met daarin ouders die de school feedback geven.

De klankbordgroep bestaat uit enthousiaste ouders/verzorgers die kritisch meedenken over het onderwijs en de begeleiding op het HPC.

Doelstelling

Het werkterrein van de klankbordgroep komt tot uitdrukking in de volgende doelstellingen:

  • De klankbordgroep neemt een belangrijke positie in als klankbord voor de school. Deze klankbordfunctie stelt ouders/verzorgers in staat te reageren op (en mee te denken over) de kwaliteit van onderwijs en begeleiding op het HPC;
  • De klankbordgroep speelt een voorname rol in het dichterbij brengen van ouders/verzorgers onderling. Bijvoorbeeld rond thema’s die ouders/verzorgers allen raken, thema’s rond opvoeding, pubertijd en school;
  • De klankbordgroep speelt een belangrijke rol als informatiebron voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Inspirerend en gezellig

De klankbordgroep komt regelmatig bijeen onder begeleiding van de betreffende teamleider. Behalve inspirerend, zijn deze bijeenkomsten ook gemoedelijk en gezellig. Alles wat in de klankbordgroep besproken wordt, komt uitdrukkelijk aan de orde in het managementteam.

Denkt u graag met ons mee?

Laat dan uw stem horen, daar hechten wij veel waarde aan. Ouders/verzorgers die interesse hebben worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met de teamleider.