Graag informeren wij u over de regels betreffende het kortdurend en extra verzuim van uw kind. Ook kunt u hier de benodigde formulieren downloaden.

Helaas kan het voorkomen dat uw kind ziek is. Meldt dit dan voor 8.30 uur via de Magisterapp. Het ziekmelden werkt als volgt:

· Ga naar de Magister app en klik op ‘afwezigheid’.

· Klik rechtsonder op ‘melden’.

· U kunt uw kind ziek melden voor ‘vandaag’ of ‘morgen’.

· Beter melden is niet nodig, als uw kind niet ziek meer is volgt er geen nieuwe melding voor de volgende dag.

· Indien uw kind meerdere dagen ziek is dient u dit dagelijks/per 2 dagen te melden.

· Bij ‘afwezigheid’ kunt u de ziekmeldingen terug vinden.

· als u de inlogcode voor magister kwijt bent is deze aan te vragen via: leerlingadministratie@hpcnet.nl

Tandarts, orthodontist, huisarts

Afspraken zoals bezoek aan tandarts, orthodontist of huisarts dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland te worden. Als dat echt niet mogelijk is dient u de afspraak vooraf per email te melden. Vermeld hierbij de naam en klas van de leerling, de reden van afwezigheid en de datum/lesuren welke hij/zij mist. Het e-mailadres waar u uw kind kunt afmelden is: absenties@hpcnet.nl

Langdurig ziek

Als een leerling onverhoopt langdurig ziek is, neemt de coach contact op met de ouders/verzorgers van de leerling. Indien een leerling meerdere keren kortdurend ziek is, kan de school de leerling aanmelden bij de schoolarts en/of bij het Zorg Advies Team.

Extra verzuim

Het kan gebeuren dat u buiten de schoolvakanties om een aanvraag moet indienen voor extra verzuim van uw zoon of dochter. Voor het aanvragen van dit extra verzuim dient u het formulier vakantie buiten schoolvakantie en het formulier vakantieverklaring werkgever of zelfstandige volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij of te mailen naar de teamleider van het leerjaar waarin de leerling zit.

Uw aanvraag zal door de teamleider gecontroleerd worden op het volgende criterium: de specifieke aard van het beroep c.q. seizoensgebonden werkzaamheden van één van de ouders/verzorgers. Slechts in dat geval mag de school toestemming verlenen voor extra verzuim. In alle gevallen zal overleg plaatsvinden met het Bureau Leerplichtzaken (LPZ) van de gemeente.

Toelichting

  • Volgens de leerplichtwet kunnen leerplichtige of kwalificatie plichtige jongeren van de schoolbezoekplicht worden vrijgesteld om buiten de voor de school/onderwijsinstelling vastgestelde vakanties met hun ouders/verzorgers op vakantie te gaan als de specifieke aard van het beroep van één van die ouders/verzorgers verhindert dat die ouder/verzorger tijdens de schoolvakanties verlof opneemt.
  • De leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin de jongere de leeftijd van 5 jaar bereikt en eindigt in de regel aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar is geworden.
  • Aansluitend bestaat er een kwalificatieplicht. Daaronder wordt verstaan een schoolbezoekplicht die doorloopt tot het bereiken van de leeftijd van 18 jaar of tot een eerder moment waarop een jongere een vwo- of havodiploma of een mbo-diploma behaalt.

Wettelijke kaders

Vanwege het feit dat verzuim in beginsel onwenselijk is, hanteert het HPC een aantal wettelijke kaders om verzuimgedrag zo veel mogelijk tegen te gaan. Deze wettelijke kaders zijn:

  • Alle leerlingen die zijn ingeschreven op een school voor voltijds dagonderwijs, zoals het HPC Zetten, moeten de school ook voltijds bezoeken.
  • De school én de ouder(s)/verzorger(s) blijven toezicht uitoefenen op het schoolbezoek zolang de leerling ingeschreven staat op school.
  • Tot en met het schooljaar waarin de leerling 18 wordt of voldoet aan de startkwalificatie, oefent tevens het Bureau Leerplichtzaken toezicht uit op het schoolbezoek. De melding van verzuimende leerlingen verloopt via het Verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het verzuimloket verzorgt de verspreiding van de melding aan de juiste leerplichtambtenaar (in het vervolg benoemen we deze instantie ook met de afkorting LPZ).

De school is verplicht om opvallend verzuim te melden bij LPZ. Ook verlofaanvragen voor langer dan twee weken moeten door LPZ worden goedgekeurd. De volledige tekst van de leerplichtwet is na te lezen op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht.