Verzuim/verlof

Laatst aangepast op 14 januari 2018

In onderstaande tekst wordt u geïnformeerd over de regels betreffende het kortdurend en extra verzuim van uw kind. Ook kunt u hier de benodigde formulieren downloaden.

Kortdurend verzuim

Als het kortdurend verzuim betreft (bezoek huisarts, tandarts, enz.) kunnen ouders/ verzorgers een absentiebriefje downloaden van de website en deze ingevuld inleveren bij de conciërge. Deze standaardbriefjes kunnen ook gebruikt worden om aan te geven dat het kind weer terug op school is.

Extra verzuim

Het kan gebeuren dat ouders/verzorgers buiten de schoolvakanties om een aanvraag indienen voor extra verzuim voor hun zoon of dochter.

Voor het aanvragen van dit extra verzuim dient u het formulier vakantie buiten schoolvakantie en het formulier vakantieverklaring werkgever of zelfstandige volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij de administratie van het Hendrik Pierson College. Indien gewenst kan het ook per e-mail aan het Hendrik Pierson College verzonden worden: [email protected]

Uw aanvraag zal door de teamleider gecontroleerd worden op het volgende criterium: de specifieke aard van het beroep c.q. seizoensgebonden werkzaamheden van één van de ouders/verzorgers. Slechts in dat geval mag de school toestemming verlenen voor extra verzuim. In alle gevallen zal overleg plaatsvinden met het Bureau Leerplichtzaken (LPZ) van de gemeente.

Toelichting

Volgens de leerplichtwet kunnen leerplichtige of kwalificatieplichtige jongeren van de schoolbezoekplicht worden vrijgesteld om buiten de voor de school/onderwijsinstelling vastgestelde vakanties met hun ouders/verzorgers op vakantie te gaan als de specifieke aard van het beroep van één van die ouders/verzorgers verhindert dat die ouder/verzorger tijdens de schoolvakanties verlof opneemt.

De leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin de jongere de leeftijd van 5 jaar bereikt en eindigt in de regel aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar is geworden.

Aansluitend bestaat er een kwalificatieplicht. Daaronder wordt verstaan een schoolbezoekplicht die doorloopt tot het bereiken van de leeftijd van 18 jaar of tot een eerder moment waarop een jongere een vwo- of havo-diploma of een mbo-diploma behaalt.

Vanwege het feit dat verzuim onwenselijk is, hanteert het Hendrik Pierson College een aantal wettelijke kaders om verzuimgedrag zo veel mogelijk tegen te gaan. Deze wettelijke kaders zijn:

  • Alle leerlingen die zijn ingeschreven op een school voor voltijds dagonderwijs, zoals het Hendrik Pierson College moeten de school ook voltijds bezoeken.
  • De school én de ouders/verzorgers blijven toezicht uitoefenen op het schoolbezoek zolang de leerling ingeschreven staat op school.
  • Tot en met het schooljaar waarin de leerling 18 wordt of voldoet aan de startkwalificatie, oefent tevens het Bureau Leerplichtzaken toezicht uit op het schoolbezoek. De melding van verzuimende leerlingen verloopt via het Verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het verzuimloket verzorgt de verspreiding van de melding aan de juiste leerplichtambtenaar (in het vervolg benoemen we deze instantie ook met de afkorting LPZ).

De school is verplicht om opvallend verzuim te melden bij LPZ. Ook verlofaanvragen voor langer dan twee weken moeten door LPZ worden goedgekeurd. De volledige tekst van de leerplichtwet is na te lezen op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Download: Verzuimbeleid_HPC.pdf

No video selected.