Klankbordgroep

Laatst aangepast op 05 september 2018

Iedere afdeling heeft zijn eigen klankbordgroep. De klankbordgroep is een team van een aantal enthousiaste ouders/verzorgers, dat kritisch meedenkt over onderwijs en begeleiding op het HPC. Het werkterrein van de klankbordgroep komt tot uitdrukking in de volgende doelstellingen:

  • De klankbordgroep neemt een belangrijke positie in als klankbord voor de school. Deze klankbordfunctie stelt ouders/verzorgers in staat te reageren op – en mee te denken over de kwaliteit van onderwijs en begeleiding op het HPC;
  • De klankbordgroep speelt een voorname rol in het dichterbij brengen van ouders/verzorgers onderling. Bijvoorbeeld rond thema’s die ouders/verzorgers allen raken, thema’s rond opvoeding, pubertijd en school;
  • De klankbordgroep speelt een belangrijke rol als informatiebron voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

De klankbordgroep komt regelmatig bijeen onder begeleiding van de teamleider. Behalve inspirerend zijn deze bijeenkomsten ook gemoedelijk en gezellig. Alles wat in de klankbordgroep besproken wordt, komt uitdrukkelijk aan de orde in het managementteam.

Ouders/verzorgers die interesse hebben voor de klankbordgroep worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met de teamleider.